Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Externe contacten

Stichting NIVOZ heeft zich ontwikkeld tot een instituut - onafhankelijk van de politiek en onafhankelijk van het systeem – dat de ontwikkelingsbehoeften van kinderen vertegenwoordigt tegen het licht van de maatschappelijke opdracht die het onderwijs heeft. Dat is ook duidelijk te herkennen aan de context, het netwerk, waarin NIVOZ zich bevindt.

 

De fundering van ons werk ligt voor een deel bij de Internationale Rechten van het Kind en ook in het Earth Charter, waarmee NIVOZ zich verbonden heeft verklaard. Op die manier komen we in contact met een brede variëteit aan maatschappelijke organisaties die zich ook hiertoe verhouden. De Global Goals Accelerator dat de duurzaamheidsdoelen behartigt zoals in 2015 in Parijs vastgesteld, is daar een voorbeeld van.

Onderwijsorganisaties, opleidingen en initiatieven

In Nederland werken we samen met onderwijsorganisaties (zoals besturen, samenwerkingsverbanden en individuele scholen), profielorganisaties als Verus en leraren-opleidingen (Teachers College, Spring, Hogeschool Leiden, Hogeschool Amsterdam, Driestar College). En er is contact met initiatieven (Operation Education, Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Leve het Onderwijs, Vreedzame Wijk, Janusz Korczak Stichting) waarbij onze pedagogische visie een bijdrage kan leveren. Daarnaast zijn er ruim 500 scholen die vanuit de opleiding met NIVOZ in aanraking zijn gekomen en nog tal van individuele leraren, schoolleiders en bestuurders die aan activiteiten hebben deelgenomen.

Lectoraten en NIVOZ-leerstoel

Rondom de NIVOZ-leerstoel Pedagogische dimensies  - met Gert Biesta als bijzonder hoogleraar - is een lectorenkring opgericht. Via deze kring van veertien mensen kunnen de ontwikkelingen binnen de leerstoel in verbinding worden gebracht met het veld van onderwijs, opleiding en vorming. Hierbij zal de aandacht zich vooral richten op interactie met de opleiding en verdere professionalisering van leraren en docenten. Deze groep van lectoren – werkzaam in de opleiding van leraren – is uitgenodigd om gemiddeld vier keer per jaar bijeen te komen om gericht te werken aan relevante thema’s.  

De lectorenkring beoogt, geïnspireerd op het werk van Gert Biesta, de contouren te schetsen van een (nieuwe) onderwijspedagogiek, waarbij het pedagogisch handelen als uitgangspunt wordt genomen.

Daarnaast is er uitwisseling met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Hogeschool Saxion, met lector Patrick Sins.

Fondsen

Stichting NIVOZ voorziet voor een groot deel zelf in haar financiële middelen. Toch zou veel van het werk dat NIVOZ doet niet gedaan kunnen worden als het niet werd ondersteund door (financiële) partners van buiten. Het is geen toeval dat dit juist organisaties zijn die bekend staan om hun grote maatschappelijke betrokkenheid en niet terugdeinzen voor langdurige samenwerkingen die nodig zijn om systemische veranderingen mogelijk te maken. Partners zijn: Porticus Nederland, Iona-stichting, Adessium, Janivo stichting, Triodos Foundation en Talud.

Door het karakter van de NIVOZ-organisatie is een grens tussen binnen en buiten maar moeilijk te trekken. Bijna iedereen die binnen NIVOZ actief is, heeft ook buiten NIVOZ (grote) verantwoordelijkheden. De daarmee gepaard gaande activiteiten lopen regelmatig in elkaar over. Dat geldt ook andersom. Er zijn vele mensen buiten NIVOZ die, vrijwel altijd vrijwillig, grote bijdragen leveren aan NIVOZ.

Internationale partners

Het fundamentele karakter van onze missie zorgt ervoor dat de context zich niet beperkt tot Nederland. NIVOZ is actief lid van de Alliance for Childhood, een in Brussel gevestigd netwerk van netwerken dat zich inzet voor de ‘quality of childhood’ in Europa. Met de Alliance organiseren we onder andere jaarlijks een zestal inhoudelijke bijeenkomsten in het Europese Parlementsgebouw onder de de titel ‘Quality of Childhood.’

NIVOZ is ook actief partner van Learning for Well Being Community, een organisatie die zich inzet voor het welbevinden van kinderen in Europa. Samen met L4WB organiseerde NIVOZ in 2017 een internationaal symposium over de essenties van het onderwijs, Unfolding Human Potential.

NIVOZ laat zich inspireren door de Coalition of Essential Schools in de Verenigde Staten, zie ook deze publicatie. Via Rikie van Blijswijk wordt er jaarlijks een bezoek gebracht aan enkele scholen door leraren en schoolleiders.

Met CEGO (KU Leuven) ligt een samenwerking met betrekking tot studies rondom Pedagogische Tact. 

Urgenties in de samenleving (en het onderwijs)

'Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de Aarde, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen. Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt, houdt de toekomst zowel grote gevaren als grote beloftes in. Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij te midden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.” (Earth Charter, pre ambule)

LOGO's

 

       

 

   

 

   

 

 

  

 

   

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief