Pedagogische tact (PT)

Wat zou er bij jou op school ontstaan als…

 …jij nog vaker de leraar of schoolleider
bent die je écht wilt zijn?

…de pedagogische vragen leidend worden in het dagelijks handelen en in de keuzes die je maakt …en jij dus daar het goede doet,
ook in de ogen van de leerling?

Pedagogische tact is het basistraject van stichting NIVOZ. Je kunt het als leraar, schoolleider volgen als je werkzaam bent in PO, VO, mbo of hbo-onderwijs. We hebben open trajecten in Driebergen (voor indivuduele deelname) en incompany-trajecten (voor scholen, schoolteams).

Wat vindt u op deze pagina?


Wat verstaan we onder Pedagogische tact?

Pedagogische tact (PT) wordt kortweg gedefinieerd als…

‘Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’

Hier ligt een hoog ontwikkelde kwaliteit van relatie of verbondenheid – in dit geval een pedagogische relatie tussen leraar en leerling, docent en student – aan ten grondslag. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het onderwijsresultaat van de leerling of student (als we in het vervolg spreken over leerlingen sluiten we studenten in; hetzelfde geldt voor leraar en docent).

PT of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit wordt door leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid.  Leraar en leerling(en) als werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager.

Proces
Het (groei)proces of proces van bewustwording dat door het traject wordt opgeroepen laat zich beschrijven aan de hand van drie kernervaringen:

  • zelfonderzoek (het onderkennen en loslaten van (voor)oordelen, cynismen en angsten),
  • de ervaring van authenticiteit of eigenheid die vrijkomt (hier worden vaste voornemens geformuleerd)
  • het vormgeven aan de voorgenomen praktijk.(wat intuïtief aanwezig is krijgt taal en vorm).

Trajectmateriaal
Het trajectmateriaal bestaat vooral uit eigen praktijkervaringen (lived experience), biografische ervaringen, eigen reflecties en groepsreflecties. De trajectdocenten dragen zorg voor een veilige sfeer, geven richting, bemiddelen nieuwe ervaringen en ondersteunen bij het vinden van een manier om met het onderwijssysteem en zijn eisen om te gaan. Zij wijzen ook de weg naar belangrijke bronnen van inspiratie en naar theorie, die praktijkervaringen inzichtelijker kan maken.

Werkvormen
De werkvormen zijn gevarieerd, ook afhankelijk van de samenstelling van de groep en de beschikbare tijd. Van meet af aan is de vraag aan de orde ‘Welke leraar wil ik zijn en wat heb ik daarvoor nodig?’ In veel gevallen wordt dit begeleid door een zelfgekozen pedagogische belofte waarin men zichzelf voorneemt voortaan consequent iets te doen of niet te doen (met vaak grote gevolgen).

Voorbeelden van werkvormen of methoden zijn:

  • ervaringsreconstructie,
  • de dialoog met de leerling,
  • de kinderfoto (“wat had hij/zij toen nodig?”) of
  • de pedagogische biografie,
  • het beschrijven van betekenisvolle ervaringen of anekdotes, observatie van de eigen situatie…

Tussen de bijeenkomsten wordt in de eigen praktijk van alledag gewerkt aan concrete opdrachten (tijdsbestek afhankelijk van het traject. bijv. een traject van 25 uur heeft ook 25 uur nodig voor opdrachten en zelfstudie) als onderdeel van het eigen ontwikkelingsproces, dus niet ter beoordeling. Het traject wordt afgesloten met een presentatie waarin men zijn eigen ontwikkeling verwoordt en verbeeldt.

registerleraarValidatie

De NIVOZ-trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 50RU (traject van 25 uur), 60RU (traject van 30 uur) en 70RU (open en het verdiepingstraject).

Praktisch open traject

Het eerstvolgende open traject Pedagogische tact (PT) start op 2 oktober  2018. De zeven bijeenkomsten vinden plaats op de eigen locatie van stichting NIVOZ, op landgoed De Horst in Driebergen.

dinsdag 2 oktober 2018
dinsdag 30 oktober 2018
donderdag 29 november 2018
dinsdag 15 januari 2019
donderdag 21 februari 2019
dinsdag 9 april 2019
donderdag 23 mei 2019

Inloop vanaf 09.30 uur. De bijeenkomst is van 10.00 – 16.00 uur.

Maximaal 18 deelnemers per groep. Let op: Deelnemers hebben gratis toegang tot de vijf Onderwijsavonden, maar dienen wel tevoren aan te geven (via info@nivoz.nl) of ze aanwezig zijn ivm beperkte plaatsen.

Kosten
Het traject Pedagogische tact (voor leraren) is gesubsidieerd en kost € 1.500,– per persoon. Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Contact en inschrijven
Voor meer inhoudelijke informatie over het traject, kunt u contact zoeken met stichting NIVOZ, Merlijn Wentzel, 06-54215253. Dan wel met onze backoffice in het bijzonder met Jetty van der Grift via info@nivoz.nl of 0343-556750. Inschrijven kan via onderstaand formulier,

crkbo_instelling_rgb

Praktisch incompany-traject

Voor de eerste vragen m.b.t. incompany-trajecten (inhoud en kosten) of andere info kunt u terecht bij het de backoffice via info@nivoz.nl of 0343-556750. Per traject wordt vooraf, op basis van een overeengekomen construct, een offerte aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen afspraken gemaakt worden over de organisatie van de bijeenkomsten.

‘Het teamtraject pedagogische tact heb ik als heel waardevol ervaren. Op persoonlijk vlak heb ik meer inzicht gekregen in de schoolleider die ik ben en die ik wil zijn. Ik heb ook veel inzicht gekregen in de drijfveren van mijn collega’s. Waar ik dacht dat we elkaar al erg goed kenden, bleek dat er ook nog voldoende dingen waren die we niet van elkaar wisten. Dingen die we aan de oppervlakte niet zomaar van elkaar konden zien. Door bijvoorbeeld het schrijven van de biografie en het voordragen hiervan aan elkaar, kwamen persoonlijke drijfveren naar de oppervlakte. Wat zijn er dan veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Allemaal een persoonlijke drijfveer om tot één gedeelde passie te komen, namelijk kinderen iedere dag weer het mooiste te willen geven dat er is: goed onderwijs. Het teamtraject pedagogische tact heeft ons hierin gesterkt; we houden weer samen het vuurtje aan!’  Gertine Vorstelman, directeur Jenaplanschool Heerde

Lees ook over andere trajecten/begeleiding NIVOZ

 

Honderden trajecten

Vanaf 2008 hebben duizenden leraren deelgenomen aan NIVOZ-trajecten. Een groot aantal deed dat met hun school of schoolteam, incompany. We hebben de scholen (PO, VO, HBO, MBO, Universitair of anders) gebundeld op een landkaart. Achter het vlaggetje vindt u een aantal gegevens.

Rood = VO
Groen = PO
Geel = HBO
Blauw = MBO
Grijs = Overig