Drie pijlers én een NIVOZ-denktank

Het werk van stichting NIVOZ is ruwweg in drie kernactiviteiten te vatten:

> NIVOZ-podium
> NIVOZ-opleidingen
> NIVOZ-platform hetkind

Het geheel wordt onderbouwd door het werk – het onderzoek, de studie en de gesprekken – binnen de > NIVOZ-denktank.

De NIVOZ-denktank betrekt en is betrokken bij mensen, organisaties die aandacht hebben voor de pedagogische opdracht in hun werkveld.


NIVOZ-denktank

Ruimte en plaats voor het verkennen en legitimeren van een bredere benadering van onderwijs

Het gaat in de NIVOZ-denktank – als plek en ruimte, zowel intern als extern – om de bezinning op de bronnen voor de legitimering van ons eigen werk, in wisselwerking met ervaringen uit de praktijk die we opdoen in de NIVOZ-trajecten en die binnenkomen via bijdragen aan platform hetkind. We nemen (in beperkte mate) deel aan onderzoek en doen zelf onderzoek, we leveren een bijdrage aan denktanks, die ons zelf ook weer voeden. Zo werken we voortdurend aan de verantwoording van ons eigen werk, en gaan hierover in gesprek, op dezelfde manier als onderwijsprofessionals dat doen.

De urgentie om dit gesprek te voeren, is groot. Hoewel er veel waarde wordt gehecht aan een door onderzoek onderbouwde onderwijspraktijk – en vice versa: op praktijkdilemma’s gebaseerd onderwijsonderzoek – is er sprake van een moeizame relatie tussen onderwijsonderzoek en -praktijk. Om dit gesprek opnieuw op gang te brengen, is het nodig om vanuit het perspectief van het handelen te starten.

Concrete onderwijssituaties, in de dagelijkse praktijk van leraren, bieden de rijke context, waarin theoretische inzichten en persoonlijke overwegingen met elkaar verweven zijn. Daarin is niet zozeer de vraag aan de orde wat ‘het beste’ is om te doen, maar eerder de vraag vanuit welke perspectieven meer houvast gekregen kan worden op de inherente complexiteit. Daarbij is altijd ook de vraag aan de orde met welk oogmerk, ofwel waartoe het onderwijs gegeven wordt. Om die reden zoeken wij de onderbouwing in zowel psychologische als pedagogische hoek, en gaan we te rade bij filosofische en spirituele bronnen, die in gangbaar onderzoek soms minder aandacht krijgen.

Op deze manier is de NIVOZ-denktank een alternatief voor de vluchtigheid van het publieke debat over onderwijs. Daar wordt te snel genoegen genomen met een simpel onderscheid tussen goed en slecht, effectief en niet-effectief. Waarmee voorbij wordt gegaan aan de erkenning dat alleen leraren onderling als team, en in directe afstemming met de leerlingen en hun ouders, kunnen bepalen wat het goede is om te doen.

Het gaat er naar ons idee niet om dat in algemene zin definitieve antwoord gegeven wordt op de vraag wat goed onderwijs is. Het gaat NIVOZ erom dat onderwijsprofessionals zelf in staat zijn om hun eigen antwoord op die vraag te geven, te onderbouwen en daarvoor de ruimte krijgen. Daar leveren wij graag onze bijdrage aan.

NIVOZ-leerstoel
Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. Deze leerstoel is gevestigd door stichting NIVOZ. Met de leerstoel wil Biesta/NIVOZ/UvH verder onderzoeken hoe pedagogisch denken een zinvol perspectief kan bieden op de uitdagingen, waar het onderwijs in onze samenleving in de 21e eeuw voor staat. Daarbij ligt er een belangrijke uitdaging om de (inter)nationale pedagogische traditie bij de tijd te brengen.

Contact

Website: www.leerstoelpedagogischedimensies.nl
Email: forum@nivoz.nl / leerstoel@nivoz.nl of bel: 0343-556750
Facebookpagina NIVOZ-forum


NIVOZ-opleidingen

Pedagogische tact, leiderschap en verdieping

Stichting NIVOZ biedt trajecten en coalitie-bijeenkomsten aan waarin we leraren en schoolleiders sterken in de uitvoering van hun pedagogische opdracht. In een aantal bijeenkomsten – uitgesmeerd over een half jaar of een jaar – ga je als deelnemer een de slag met je eigen vragen en praktijkdillema’s. Jij – jouw persoonlijke ontwikkeling –  is  de ingang om de leraar te worden die je voor de kinderen – voor álle kinderen – wilt zijn.

Bij stichting NIVOZ bieden we drie trajecten aan:

Pedagogische tact (PT) – voor leraren en docenten
Pedagogisch leiderschap (PL) – voor schoolleiders en leidinggevenden
Pedagogische verdieping (PV) – voor iedereen die PT of PL heeft gedaan

Kern van goed onderwijs en van goede resultaten is voor ons de relatie waarbij leraren weten hoe ze intelligent en met compassie kunnen reageren op hun leerlingen en op de ontwikkeling van zichzelf en collega’s. Daar waar leraren pedagogisch tactvol handelen, kan je ook zeggen. Zowel mentaal, emotioneel als fysiek. Het gaat hierbij niet om een set vaardigheden die je hebt, maar om wie je bent. Om zelfkennis, vertrouwen in jezelf, in je leerlingen, in je collega’s. De ander ‘verstaan’ en weten waar je met hen naar toe wilt: je pedagogische opdracht.

Pedagogische tact (PT) is de basis. Pedagogisch leiderschap (PL) baseert zich op gelijke principes, maar kent andere verantwoordelijkheden en vragen. Met Pedagogische verdieping (PV) kijken we weer een laagje verder, afhankelijk van de vragen die er in het eerste traject ontstaan of een ervaren urgentie om bij te dragen aan onderwijs dat zin heeft, voorbij je eigen klaslokaal, dan wel aan de pedagogische opdracht die jij jezelf hebt gegeven.

Daarnaast is deelname aan een NIVOZ-coalitie mogelijk, een groep leraren en schoolleiders die meer zelfsturend zijn in bijeenkomsten en daardoor meer een intervisie-karakter heeft. Er bestaat ook een coalitie voor opleiders, docenten of begeleiders van lerarenopleidingen.

Resultaten
De resultaten verschillen per persoon. De vraag is: Waar wil jij aan werken? In zijn algemeenheid: leraren komen dichter bij hun leerlingen en krijgen meer van hen terug. Datzelfde geldt voor schoolleiders ten opzichte van hun leraren of docenten. Deelnemers krijgen meer tijd, meer waardering, voelen zich minder belast en zien zichzelf effectiever met een groter professioneel welbevinden als resultaat. Zij zien dat zij van grotere betekenis zijn bij de ontwikkeling en vorming van de ander (hun leerlingen of leraren) dan zij voorheen dachten.

Contact
Website: www.pedagogischetact.nl
Email: info@nivoz.nl of bel met 0343-556750
Facebook-pagina pedagogische tact


NIVOZ-platform hetkind

Online inspiratie: met verhalen, blogs en artikelen

Platform hetkind is een online plek waar onderwijsbetrokkenen pedagogisch georiënteerde verhalen, blogs en artikelen met elkaar delen. Deze publicaties zijn geworteld in de onderwijspraktijk en starten bij de ervaring en het handelen van de leraar, schoolleider of auteur. Een kleine groep schrijvers treft elkaar volgens afspraak op bloggersbijeenkomsten en incidenteel op bijeenkomsten van het NIVOZ-podium (bij onderwijs­avonden, masterclasses, lezingen, etc).

Er zijn inmiddels al meer dan 5000 blogs gepubliceerd, van bijna duizend verschillende mensen. Door te schrijven, onszelf en elkaar te bevragen, te reflecteren en te blijven handelen, sterken we elkaar (leerkrachten, docenten, schoolleiders en ouders) in onze pedagogische opdracht.

De verhalen op www.hetkind.org worden door tienduizenden gelezen, via nieuwsbrieven en ook door publicaties op sociale media. Op de website en op de Facebook-pagina (20.000 volgers) bieden we de mogelijkheid om in gesprek te gaan, met elkaar en met bloggers. Dat zorgt voor verbinding, voor verdere ontwikkeling van een ieder.

Hetkind is voor veel onderwijsmensen een steunbron geworden, een plek voor vragen en reflectie. Er wordt een verantwoordelijkheid gedeeld.

Uitnodiging
We nodigen iedereen uit om pedagogische situaties en momenten te beschrijven en op ons platform te delen. Neem daarvoor contact op met de redactie.

Contact

Website: www.hetkind.org
Email: redactie@hetkind.org of 0343-556750
Twitter: @hetkind
Facebook-pagina hetkind

Hetkind is onafhankelijk van enige politieke, religieuze of conceptuele onderwijsstroming. Er zijn dan ook geen hetkind-scholen en we beogen deze scholen ook niet te realiseren. Wel zijn er organisaties en scholen die zich expliciet scharen achter de uitgangspunten van hetkind. Hun invulling daarvan is echter helemaal vrij.


NIVOZ-podium

Onderwijsavonden, masterclasses, symposia en lezingen

In het NIVOZ-Podium vindt je alle publieke bijeenkomsten waarin sprekers (hoogleraren, onderzoekers, leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen) voor input zorgen. In en vanuit deze podium-bijeenkomsten biedt NIVOZ inspiratie en legitimatie voor het gesprek over de pedagogische opdracht, over pedagogische vragen.

Op het NIVOZ-podium onderscheiden we vier varianten:

Onderwijsavonden Driebergen
Elk schooljaar organiseert NIVOZ zeven Onderwijsavonden in Driebergen, met lezingen van prominente sprekers. Deze inspirerende avonden zijn toegankelijk voor iedereen. Ze zijn dit schooljaar (2017-2018) gekoppeld aan het NIVOZ-jaarthema Volwassenheid, meer specifiek aan een deelthema en een bepaald perspectief. Lees hier verder.

Alle lezingen vinden plaats in theater Maitland (t.o. P1), op landgoed De Horst i. De avonden starten om 19.30 uur (deur open op 18.45 uur, de koffie staat klaar). De toegangsprijs bedraagt € 32,50 en dient van te voren worden besteld. Er is ook een passe-partout verkrijgbaar voor alle avonden. U vindt hier een overzicht van de Onderwijsavonden en kunt zich vervolgens aanmelden. Na betaling met iDeal ontvangt u een e-ticket dat bij de ingang van Maitland wordt gescand. Ter plekke zijn er geen kaarten verkrijgbaar.

  • Voor groepen van acht en meer geldt een groepskorting van 15% voor een losse avond via info@nivoz.nl 
  • Refunds zijn niet mogelijk, wel is een gekocht kaartje overdraagbaar aan iemand anders.
  • Achter deze link vindt u videoregistraties terug en verslagen van eerdere avonden. Dit schooljaar zal er geen live-streaming plaatsvinden.

Masterclasses

Vanuit het het NIVOZ-jaarthema Volwassenheid, het begrip dat behulpzaam kan zijn bij onze pedagogische vragen en praktijk –  ontstaat er behoefte aan verdieping en vertaling naar de praktijk. NIVOZ maakt het in Masterclasses mogelijk om met elkaar een spreker een laagje verder te kijken, . Ons jaarprogramma in het schooljaar 2017-2018 bevat andermaal een aantal bijzondere Masterclasses, die allemaal gekoppeld zijn aan het jaarthema, in het bijzonder aan een bepaald perspectief op Volwassenheid. Lees hier verder voor het complete jaarprogramma aan Masterclasses.

Sprekersbureau

NIVOZ-sprekers dragen de pedagogische paragraaf uit, richten zich op tact en leiderschap en onderbouwen hun inbreng met wetenschappelijke inzichten. Docenten van NIVOZ-trajecten verzorgen lezingen op locatie en op aanvraag. Zij kunnen een rol spelen om uw studiedag, conferentie of themabijeenkomst van nieuwe invalshoeken en inspiratie te voorzien, dan wel een inleiding verzorgen met het oog op mogelijk volgende ontwikkelstappen.

Zoekt u een spreker, prikkelende columnist, panellid of docent voor een workshop of masterclass? Klik hier voor de betreffende docenten en mogelijkheden.

Proeverij
Daarnaast vindt er vier keer per jaar een gratis proeverij plaats in Driebergen. Daarin kunt u kennismaken met de mensen van stichting NIVOZ, de werkwijze en proeven aan wat en hoe er in een ontwikkeltraject als pedagogische tact (NIVOZ-opleidingen) wordt gewerkt.

Dé NIVOZ-lezing

Incidenteel nodigt stichting NIVOZ soms een spreker van naam uit om vanuit een onconventioneel perspectief zijn/haar licht te laten schijnen op het huidige onderwijs. Hij of zij heeft zijn sporen verdiend in het eigen werkveld, maar toont zijn betrokkenheid ook buiten het eigen domein. Deze ‘NIVOZ-lezing’ wordt uitgesproken tegen het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en urgenties. En ze hebben de nodige impact, eigenlijk op alle lagen van het Nederlandse onderwijsveld.

Freek de Jonge nam op 8 december 2015 de vijfde en laatste NIVOZ-lezing voor zijn rekening. Mart de Kruif, Herman Wijffels, Hans Adriaanssens en Tex Gunning gingen hem voor.  Een integrale weergave van hun bijdragen vindt u terug in het jubileumboek ‘NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs‘. U kunt dit boek voor 10 euro aanschaffen bij Educatheek.

2006: Herman Wijffels
2008: Hans Adriaansens
2011: Tex Gunning
2012: Mart de Kruif
2015: Freek de Jonge