Drie pijlers

Het werk van stichting NIVOZ zijn ruwweg in drie kernactiviteiten te vatten:

> NIVOZ-forum
> NIVOZ-opleidingen
> NIVOZ-Platform hetkind


Forum

Ruimte en plaats voor het verkennen en legitimeren van een bredere benadering van onderwijs

Met het NIVOZ-forum willen we ruimte maken voor de dialoog over de vraag ‘wat is goed onderwijs?’ We organiseren bijeenkomsten, waar onderwijsonderzoekers, schoolleiders, leraren, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit de onderwijspraktijk samenkomen, perspectieven uitwisselen en elkaar informeren. Onderwijsonderzoekers bespreken binnen het NIVOZ-forum hun onderzoek en informeren zo de praktijk. De leraren en schoolleiders tonen – op verschillende manieren – hun werkpraktijk en vraagstukken die zij in hun praktijk tegenkomen.

Het doel van het NIVOZ-forum is het sterken van leraren en schoolleiders, zodat zij in staat zijn om de vele beslissingen die zij dagelijks nemen (en die alleen zij kunnen nemen), te onderbouwen en verantwoorden. Voor die verantwoording bestaat nooit een sluitend, definitief antwoord. Hier kan telkens opnieuw, voor iedere situatie, bepaald worden welke overwegingen, welke belangen, welke oogmerken een rol spelen. Vandaar het belang dat leraren en schoolleiders zelf in staat zijn die afwegingen te maken, en daarover met elkaar en anderen in gesprek te gaan.

De bijeenkomsten worden ondersteund door artikelen die we schrijven, of laen schrijven. Dit zijn besprekingen van relevant onderzoek, verdiepende beschouwingen en ook verslagen van de bijeenkomsten die we organiseren. Op die manier wordt de dialoog in de persoonlijke ontmoeting online voortgezet.

In de tweede plaats heeft het Forum de rol van denktank, zowel intern binnen NIVOZ als extern. Hier gaat het om de bezinning op de bronnen voor de legitimering van ons eigen werk, in wisselwerking met ervaringen uit de praktijk die we opdoen in de trajecten en die binnenkomen via bijdragen aan hetkind. We nemen (in beperkte mate) deel aan onderzoek en doen zelf onderzoek, we leveren een bijdrage aan denktanks, die ons zelf ook weer voeden. Zo werken we voortdurend aan de verantwoording van ons eigen werk, en gaan hierover in gesprek, op dezelfde manier als onderwijsprofessionals dat doen.

De urgentie om dit gesprek te voeren, is groot. Hoewel er veel waarde wordt gehecht aan een door onderzoek onderbouwde onderwijspraktijk – en vice versa: op praktijkdilemma’s gebaseerd onderwijsonderzoek – is er sprake van een moeizame relatie tussen onderwijsonderzoek en -praktijk. Om dit gesprek opnieuw op gang te brengen, is het nodig om vanuit het perspectief van het handelen te starten.

Concrete onderwijssituaties, in de dagelijkse praktijk van leraren, bieden de rijke context, waarin theoretische inzichten en persoonlijke overwegingen met elkaar verweven zijn. Daarin is niet zozeer de vraag aan de orde wat ‘het beste’ is om te doen, maar eerder de vraag vanuit welke perspectieven meer houvast gekregen kan worden op de inherente complexiteit. Daarbij is altijd ook de vraag aan de orde met welk oogmerk, ofwel waartoe het onderwijs gegeven wordt. Om die reden zoeken wij de onderbouwing in zowel psychologische als pedagogische hoek, en gaan we te rade bij filosofische en spirituele bronnen, die in gangbaar onderzoek soms minder aandacht krijgen.

Op deze manier is het NIVOZ-forum een alternatief voor de vluchtigheid van het publieke debat over onderwijs. Daar wordt te snel genoegen genomen met een simpel onderscheid tussen goed en slecht, effectief en niet-effectief. Waarmee voorbij wordt gegaan aan de erkenning dat alleen leraren onderling als team, en in directe afstemming met de leerlingen en hun ouders, kunnen bepalen wat het goede is om te doen. Het gaat er naar ons idee niet om dat in algemene zin definitieve antwoord gegeven wordt op de vraag wat goed onderwijs is. Het gaat NIVOZ erom dat onderwijsprofessionals zelf in staat zijn om hun eigen antwoord op die vraag te geven, te onderbouwen en daarvoor de ruimte krijgen. Daar leveren wij graag onze bijdrage aan.

Contact

Facebook-pagina NIVOZ -forum
Email: forum@nivoz.nl of bel met 0343-556750

Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. Deze leerstoel is gevestigd door stichting NIVOZ. Met de leerstoel wil Biesta verder onderzoeken hoe pedagogisch denken een zinvol perspectief kan bieden op de uitdagingen, waar het onderwijs in onze samenleving in de 21e eeuw voor staat. Daarbij ligt er een belangrijke uitdaging om de (inter)nationale pedagogische traditie bij de tijd te brengen.

Contact

Website: www.leerstoelpedagogischedimensies.nl
Email: leerstoel@nivoz.nl of bel met 0343-556750


Opleidingen

Pedagogische tact, leiderschap en verdieping

Kern van goed onderwijs en van goede resultaten is voor ons de relatie waarbij leraren weten hoe ze intelligent en met compassie kunnen reageren op hun leerlingen en op de ontwikkeling van zichzelf en collega’s. Daar waar leraren pedagogisch tactvol handelen, kan je ook zeggen. Zowel mentaal, emotioneel als fysiek. Het gaat hierbij niet om een set vaardigheden die je hebt, maar om wie je bent. Om zelfkennis, vertrouwen in jezelf, in je leerlingen, in je collega’s. De ander ‘verstaan’ en weten waar je met hen naar toe wilt: je pedagogische opdracht.

Hoe ontwikkel je pedagogisch tactvol handelen als leraar of schoolleider? Hoe houd je jezelf ‘scherp’ in dit opzicht.? Hierop is eigenlijk maar één antwoord: door je te spiegelen aan je leerlingen of aan collega’s. Je leert het van je eigen praktijk, van wat anderen daarvan aan jou teruggeven en van jouw reflectie daarop.

Bij stichting NIVOZ bieden we drie trajecten aan:

  • Pedagogische tact (PT) – voor leraren en docenten
  • Pedagogisch leiderschap (PL) – voor schoolleiders en leidinggevenden
  • Pedagogische verdieping (PV) – voor iedereen die PT of PL heeft gedaan

Pedagogische tact (PT) is de basis. Pedagogisch leiderschap (PL) baseert zich op gelijke principes, maar kent andere verantwoordelijkheden en vragen. Met Pedagogische verdieping (PV) kijken we weer een laagje verder, afhankelijk van de vragen die er in het eerste traject ontstaan of een ervaren urgentie om bij te dragen aan onderwijs dat zin heeft, voorbij je eigen klaslokaal, dan wel aan de pedagogische opdracht die jij jezelf hebt gegeven.

Deelname aan een NIVOZ-traject vraagt commitment, een bereidheid om naar jezelf te kijken, de interacties met je leerlingen onder de loep te nemen en onderzoek te doen naar hoe je verder kunt groeien. Het vraagt moed om je eigen oordelen, cynismen en angsten onder ogen te komen, zodat je ermee aan de slag kan. Welke leraar/schoolleider wil je zijn? Waar sta je voor? Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat staat je in de weg om meer en meer te worden wie je wilt zijn? Welke oordelen, cynismen en angsten staan jou in de weg?

Vanuit welke oriëntaties werken we?

  • Het bewustzijn dat je leerling ‘iemand’ is en ‘een ander’, met zijn eigen waarnemingen, gedachten, gevoelens en strevingen.
  • De kunst om je leerlingen en hun ervaringen te verstaan.
  • Het bewustzijn dat een leraar onlosmakelijk deel uitmaakt van het welbevinden en de betrokkenheid van zijn leerlingen en van hun resultaten.
  • Zelfvertrouwen en vertrouwen in de goede moed en de goede motieven van leerlingen.
  • Weten waar je met je leerlingen naar toe wilt, je pedagogische kompas en oordeelsvermogen.

Met elkaar verwijzen deze oriëntaties naar wat we een goede pedagogische relatie zouden noemen, zoals we die dagelijks en overal kunnen aantreffen. Vanuit deze oriëntaties wordt je praktijk volwaardiger en meer bevredigend omdat je het niet alleen doet, maar samen. Met je collega-docenten, maar ook en vooral met de leerlingen die voor je gevoel zoveel tijd van je vragen.

Resultaten
De resultaten verschillen per persoon. De vraag is: Waar wil jij aan werken? In zijn algemeenheid: leraren komen dichter bij hun leerlingen en krijgen meer van hen terug. Datzelfde geldt voor schoolleiders ten opzichte van hun leraren of docenten. Deelnemers krijgen meer tijd, meer waardering, voelen zich minder belast en zien zichzelf effectiever met een groter professioneel welbevinden als resultaat. Zij zien dat zij van grotere betekenis zijn bij de ontwikkeling en vorming van de ander (hun leerlingen of leraren) dan zij voorheen dachten.

Contact

Website: www.pedagogischetact.nl
Facebook-pagina pedagogische tact
Email: info@nivoz.nl of bel met 0343-556750


Platform hetkind

Online inspiratie: met verhalen, blogs uit de praktijk

Hetkind is een platform waarop onderwijsbetrokkenen pedagogisch georiënteerde verhalen en blogs met elkaar delen. Offline, op bijvoorbeeld NIVOZ-onderwijs­avonden en periodieke bloggersbijeenkomsten; maar vooral ook online: op hetkind.org. Door dit samen te doen – online staan meer dan 4000 bijdragen van bijna duizend verschillende mensen – sterken leerkrachten, docenten, schoolleiders en ouders zichzelf en elkaar in hun pedagogische opdracht.

Bij hetkind vind je inspiratie, legitimatie en verbinding. Samen werken we aan de emancipatie van leerling en leerkracht, aan professionalisering en daarmee ook aan een samenleving waarin ieder zijn/haar talenten kan inzetten en van betekenis wil zijn.

Uitnodiging
We nodigen iedereen uit om pedagogische situaties en momenten te beschrijven en op ons platform te delen. Verhalen die vaak ontstaan in een opvoed- of onderwijspraktijk waarin er vertrouwen is in menselijke ontwikkeling en waarin aan de basisbehoefte van mensen aan relatie, autonomie en competentie recht wordt gedaan. In deze verhalen wordt duidelijk dat onderwijs betekenisvol is als leraren zichzelf (en dus hun eigen ervaring) inbrengen.

De verhalen op hetkind.org worden door tienduizenden gelezen, via nieuwsbrieven en ook door publicaties op sociale media. Op de website en op de Facebook-pagina (20.000 volgers) bieden we de mogelijkheid om in gesprek te gaan, met elkaar en met de bloggers. Dat zorgt voor verbinding, voor de realisatie van de huidige leergemeenschap. Hetkind is voor veel onderwijsmensen een steunbron geworden, een plek voor vragen en reflectie. Er wordt een verantwoordelijkheid gedeeld.

Hetkind is onafhankelijk van enige politieke, religieuze of conceptuele onderwijsstroming. Er zijn dan ook geen hetkind-scholen en we beogen deze scholen ook niet te realiseren. Wel zijn er organisaties en scholen die zich expliciet scharen achter de uitgangspunten van hetkind. Hun invulling daarvan is echter helemaal vrij.

Contact

Twitter: @hetkind
Facebook-pagina hetkind
Email: redactie@hetkind.org of 0343-556750