Drie pijlers

De huidige activiteiten van stichting NIVOZ zijn ruwweg in drie groepen te vatten:

> NIVOZ-forum
> Opleidingen
> Platform hetkind


Forum

Ruimte en plaats voor het verkennen en legitimeren van een bredere benadering van onderwijs

NIVOZ biedt een op verdieping gericht, wetenschappelijk georiënteerd forum. Het staat in het teken van verkennen, ontwikkelen en legitimeren van onderwijspraktijk die de ontplooiing van de leerling – zoals geformuleerd in de Rechten van het kind – in brede zin als opdracht heeft.

Het forum beoogt een constructieve dialoog te faciliteren waarin betrokkenen en stakeholders uit het onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk samenkomen, om elkaar wederzijds te informeren, ondersteunen en versterken. Dat gebeurt door het aanreiken van onderzoek, praktijkvoorbeelden en verdiepende bijdragen waarin fundamentele kwesties aan de orde worden gesteld. Deelnemers (en online bezoekers) worden gestimuleerd tot het stellen van kritische vragen en het ontwikkelen van bewustzijn en inzicht, ten dienste van de emancipatie van onderwijswerk.

Het forum faciliteert deze dialoog aan de hand van een online platform en regelmatige bijeenkomsten, publicaties en masterclasses. De onderliggende vraag is altijd: ‘Wat is goed onderwijs en welke implicaties volgen
hieruit voor de praktijk?’

Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. Deze leerstoel is gevestigd door stichting NIVOZ.

Met de leerstoel wil Biesta verder onderzoeken hoe pedagogisch denken een zinvol perspectief kan bieden op de uitdagingen, waar het onderwijs in onze samenleving in de 21e eeuw voor staat. Daarbij ligt er een belangrijke uitdaging om de (inter)nationale pedagogische traditie bij de tijd te brengen.

LEES VERDER


Opleidingen

Pedagogische tact en leiderschap
Het goede doen, op het juiste moment, óók in de ogen van de leerling

Een kind heeft vertrouwen nodig van zijn omgeving om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een leerling heeft vertrouwen nodig van zijn leraar om vanuit zelfvertrouwen aan het werk te gaan. Daarvoor is het nodig dat de leraar de volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen. Dus niet zeggen dat we de verkeerde kant op gaan en meelopen, maar ‘omdraaien’ en doen wat nodig is!

Om de goede kant op te gaan, zijn gevoel voor de juiste richting en moed voorwaardelijk. Als je omdraait moet je weten waar je focus ligt, namelijk bij de leerlingen. Niet de organisatie is het uitgangspunt, maar de mensen! Moed is
nodig, omdat het systeem je vaak anders laat verantwoorden. Als je omdraait, spreek je het oprechte vertrouwen uit in de ontwikkeling van de leerlingen en neem je de verantwoordelijkheid voor het proces. De leraar verantwoordt zijn
handelen. Je laat de leerlingen de hele dag doen wat ze kunnen. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelingen. De leraar instrueert en controleert, wordt de begeleider binnen een ‘speelveld’ waar die kinderen zelf het werk doen.

De school die wij hier bedoelen, is een school die opvoeding en onderwijs, leraar en leerling, instructie en leren, kennis en ontwikkeling, niet ontkoppelt, maar bij elkaar houdt.

LEES VERDER


Platform hetkind

Online en offline:
inspiratie, legitimatie en verbinding

Hetkind is een platform waarop onderwijsbetrokkenen theorie en praktijkverhalen met elkaar delen, op bijeenkomsten en online op
www.hetkind.org. Een heldere visie op goed onderwijs voor alle kinderen en zeven leidende principes vormen de basis voor persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling.
Hetkind is van iedereen. ‘It takes a whole village to raise a child’. Alle betrokkenen – in onderwijs-en opvoedveld – worden aangesproken.
Leraren, bestuurders, schoolleiders, maar ook wetenschappers, ouders en onderwijsadviseurs. Ze vinden er inspiratie, legitimatie en verbinding.
Goed onderwijs kan ontstaan vanuit eigen verantwoordelijkheid en verbondenheid, in voortdurende afstemming met alle betrokkenen.
Niet in het minst met de leerlingen zelf. Samen werken we aan de emancipatie, aan de professionalisering van een ieder en aan een samenleving
waarvoor ieder zijn/haar talenten kan inzetten en van betekenis wil zijn.

LEES VERDER