1 november 2017: Eva Klooster

Op woensdagmiddag-avond 1 november zal Eva Klooster een Masterclass verzorgen vanuit de vraag: Hoe komen we tot gelijke kansen voor alle jongeren? Eva Klooster is een politicologe met een brede onderzoekservaring op de thema’s jeugd, zorg en opvoeding. Zij wordt regelmatig gevraagd voor het interviewen van ‘moeilijke’ doelgroepen. De masterclass is met name bedoeld voor leraren en onderwijsmensen uit het vmbo, mbo en hbo.

Stereotypering, vooroordelen en discriminatie zijn complexe vraagstukken. Vrijwel iedereen heeft er mee te maken en tegelijkertijd ervaart, denkt en reageert iedereen anders.  Deze masterclass gaat onderzoeker Eva Klooster in op het (beroeps)onderwijs en het omgaan met vooroordelen en discriminatie.  Aan de hand van onderzoek , theorie en voorbeelden uit de praktijk wordt gesproken over wat vooroordelen en discriminatie doen met jonge mensen en hoe leerkrachten zich daartoe (kunnen) verhouden.

De masterclass met Eva Klooster zal plaatsvinden tussen 16.30 – 21.00 uur. De kosten bedragen 75 euro. Er is een maximum van 30 deelnemers. Inschrijven kan hier. Deze masterclass wordt gegeven vanuit een verdere verkenning van het begrip volwassenheid – het NIVOZ-jaarthema – dat behulpzaam kan zijn voor ons pedagogisch handelen, in onderwijs en opvoeding. In de maand oktober kijken we vooral vanuit een democratisch perspectief. Op donderdag 5 oktober zal Iliass el Hadioui een Onderwijsavond verzorgen in Driebergen, vanuit hetzelfde deelthema.

In de masterclass komen voorbeelden uit het beroepsonderwijs (v-mbo en hbo) aan de orde, maar het is ook te volgen door leraren uit het primair- en voortgezet onderwijs. Reden om te starten bij het beroepsonderwijs is dat de leerlingen hier op jongere leeftijd zelfstandig de wereld buiten de school verkennen.. Bij het zoeken en lopen van stages zijn leerlingen merendeels alleen. Het contact met bedrijven is vaak de eerste ‘volwassenrelatie’ met de wereld buiten de school. Hoe die relatie met leerwerkbedrijven tot stand komt kan heel bepalend worden voor het gevoel ‘welkom’ te zijn. De vraag hoe jongeren zich verhouden tot de samenleving en de samenleving tot hen, is tijdens de beroepspraktijkvorming heel concreet aan de orde.

Uit onderzoek weten we dat die stage en arbeidsmarkt niet voor alle groepen even toegankelijk is. Studenten met een niet-westerse achtergrond, zeker degenen die een hoofddoek dragen, vinden bijvoorbeeld moeilijker een representatieve functie.  Ook voor studenten met een beperking is de toegang tot stages moeizaam zijn.

De masterclass focust op de kansen van studenten op de stage en arbeidsmarkt, en op de vraag hoe leraren die kansen kunnen versterken. Bovenal gaat het om de leraar zelf. Wat ziet de leraar als zijn of haar verantwoordelijkheid als het gaat over kansen en burgerschap.

Biografie
Eva Klooster (1965) heeft ervaring met kinderen en ouders uit multi-problemgezinnen, slachtoffers en daders van geweldsdelicten, jeugdige delinquenten en geradicaliseerde jongeren. Ook deed zij onderzoek over het onderwerp (stage) discriminatie. Tijdens de masterclass zal zij ingaan op het creëren van kansen voor deze “moeilijke” doelgroepen.

Op dit moment werkt Eva Klooster op projectbasis met het Verwey-Jonker Instituut. Voor het Kennisplatform Intergratie en Samenleving geeft zij momenteel lezingen. Als zelfstandig onderzoeker is zij bezig aan de evaluatie van voorlichtingsprojecten op het thema radicalisering.

In 2013 schreef Klooster het non-fictie boek Hangplek Holland  over stedelijke jongeren die in de jeugdcriminaliteit terechtkomen. In het boek komen de jongeren zelf aan het woord, evenals ouders, jongerenwerkers, hulpverleners en politie.

Achtergrond voor deze masterclass
Wanneer jeugdigen en/of hun ouders discriminatie meemaken kan dit invloed hebben op de identiteitsontwikkeling van jeugdigen, weten we uit recent onderzoek. Discriminatie ervaringen in de jonge jeugd kunnen invloed hebben op het vertrouwen ‘erbij te horen’, net zoals de boodschappen van ouders en docenten doorwerken op studenten en de mate waarin zij zich onderdeel voelen van de school, de arbeidsmarkt en de bredere samenleving. Een deel van de studenten beroepsonderwijs gaat vooral in de eigen omgeving op zoek naar stages. Naast motieven als gemak en bekendheid met eigen netwerk, speelt discriminatie én angst voor discriminatie een rol. Dit blijkt uit recent onderzoek (Klooster, E. Kocak, S, Day, M. KIS 2016 en ROA 2016) dat het startpunt zal vormen van de masterclass.

Discriminatie op de stage en arbeidsmarkt heeft impact op de toekomst van mbo-studenten. Op opleidingen, waar dit vraagstuk wordt genegeerd door docenten en bpv coördinatoren, hebben studenten er meer last van. Zij hebben minder vertrouwen in de eigen kansen en een deel van hen komt terecht bij stageplekken in de eigen omgeving, die mogelijk weinig perspectief bieden op vast werk.

Coordinatie van deze masterclass is in handen van Gabrielle Taus: g.taus@nivoz.nl