Activiteiten

De maatschappelijke zichtbaarheid van de leerstoel wordt deels gewaarborgd door de hieronder genoemde activiteiten, vooral waar die een mogelijke uitstraling naar en betekenis voor een groter publiek dan alleen studenten of een academisch publiek (publicaties) hebben. Middels zelf geschreven bijdragen aan en interviews in kranten, vaktijdschriften en onderwijswebsites, alsmede lezingen gericht op de onderwijspraktijk zal een bijdrage worden geleverd aan de bredere maatschappelijke discussie over het belang van pedagogische denken en doen in onderwijs, opleiding en vorming.

Overzicht activiteiten

Open Pedagogisch seminarreeks
In samenwerking met het NIVOZ zal een open pedagogisch seminar worden ontwikkeld en in het najaar van 2016 van start gaan. Lees verder

Kring van lectoren
In juni 2016 heeft een eerste bijeenkomst van de lectorenkring plaatsgevonden en is afgesproken dat er met de kring van lectoren gewerkt gaat worden aan een boekpublicatie waarin de contouren van een nieuwe onderwijspedagogiek geschetst en verder ontwikkeld zullen worden. Er zal een werkprogramma voor 2016-2017 worden vastgesteld. Lees verder

Inaugurele rede
Een inaugurele rede is voorzien in het voorjaar van 2017. Lees verder

Conferenties, lezingen en symposia
De leerstoelhouder zal een bijdrage leveren aan de internationale conferentie Unfolding Human Potential – A dialogue on core qualities and practices needed in Education – die op 7, 8 en 9 februari 2017 in Driebergen zal plaatsvinden (informatie volgt). Hij zal ook een van de NIVOZ-onderwijsavonden verzorgen (op 7 september 2016), waarbij ook de Nederlandse vertaling van Beyond Learning gepresenteerd zal worden.

In het academisch jaar 2016-2017 zal een mini-symposium worden verzorgd op de Universiteit voor Humanistiek rondom de thematiek van de status en terugkeer van de pedagogiek in het onderwijs. De bedoeling is om 2017-2018 een groter symposium over pedagogiek te organiseren. Lees verder

Onderwijs binnen NIVOZ en UvH
Het NIVOZ heeft een uitgebreid programma van activiteiten waaraan de leerstoelhouder deel kan nemen. In overleg zal worden besloten waar de inzet van de leerstoelhouder het meest zinvol is. Er is ook een uitdrukkelijke link met het onderzoek van de leerstoel, met name in relatie tot de trajecten ‘pedagogische tact’ en ‘pedagogisch leiderschap’ die door het NIVOZ worden verzorgd. Onderzocht wordt op welke wijze onderzoek van de leerstoel een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling en verdieping van deze trajecten.

Er zullen bijdragen worden geleverd aan het Master programma van het cluster Educatie op de Universiteit voor Humanistiek, en aan de Graduate School, met inbegrip van een bijdrage aan de begeleiding van het onderzoek van Master studenten. Lees verder

Onderzoek
Het onderzoek van de leerstoelhouder zal zich in 2016-2017 allereerst richten op de thematiek van onderwijs en onderwezen worden in de onderwijspedagogische theorievorming, met inbegrip van de (bijzondere) verhouding tussen pedagogiek en didactiek (via het werk van Klaus Prange) en de oriëntatie op volwassen subject-zijn in het pedagogisch handelen (met name in het werk van Homer Lane, A.S. Neill, en John Dewey).

De verwachting is dat twee promovendi in september 2016 van start zullen gaan. Het eerste project heeft betrekking op ‘de specifieke aard van het pedagogisch handelen’; het tweede project heeft betrekking op ‘het vraagstuk van persoonsvorming’. Lees verder