Meedoen aan het Forum

Bijdragen aan het Forum

We richten ons met het Forum op bestuurders, leidinggevenden, ‘teacher leaders’, lerarenopleiders, beleidsmakers en onderzoekers. We nodigen iedereen die dat wil, van harte uit een bijdrage te leveren.

U kunt uw bijdrage sturen naar: forum@nivoz.nl
Of naar de Forum-redacteuren Hartger Wassink: h.wassink@nivoz.nl; Maartje Janssens: m.janssens@nivoz.nl

Omdat we eerder een dialoog dan een debat willen faciliteren, zijn we in de bijdragen eerder op zoek naar (betere) vragen dan naar antwoorden. Bijdragen aan het Forum zijn bij voorkeur prikkelend in opbouwende zin, en stijgen uit boven zwart/wit-discussies over ‘wat het beste is’ voor het onderwijs. Zie hiervoor ook de uitgangspunten van het Forum, elders op deze website.

Zoals al beschreven, valt iedere bijdrage aan het Forum in een bepaalde categorie. Iedere bijdrage wordt in overleg met de auteur voorzien van een titel, een ondertitel die de essentie van de bijdrage in één regel weergeeft, een samenvatting of introductietekst, en de juiste trefwoorden.

Categorie ‘Onderzoek’
Bijdragen in deze categorie hebben een wisselende omvang tussen 800 en 2000 woorden, hoewel in voorkomende gevallen ook langere artikelen mogelijk zijn. Literatuurverwijzingen zijn bij voorkeur niet langer dan 250 woorden. De literatuurverwijzingen graag in APA-stijl, voetnoten zijn helaas niet mogelijk.
De tekst beschrijft zo neutraal mogelijk de bevindingen uit het onderzoek dat besproken wordt, inclusief mogelijke beperkingen of kanttekeningen die in de betreffende publicaties zelf worden gemaakt. Er wordt verder weinig duiding, mening of verregaande interpretatie van het onderzoek gegeven.

Categorie ‘Prakijkvoorbeeld’
Bijdragen in deze categorie hebben eveneens een omvang van 800 tot 2000 woorden. Eventuele literatuurverwijzingen (zo spaarzaam mogelijk) in APA-stijl, voetnoten zijn helaas niet mogelijk. De bijdrage beschrijft zo precies mogelijk een casus van een bijzondere aanpak binnen het thema op een school. In de beschrijving worden zoveel mogelijk de volgende elementen betrokken:

• de geschiedenis (de aanloop)
• hoe leraren en leerlingen betrokken zijn
• welke doelen beschreven zijn, wat beoogd werd
• de verbinding daarvan met de (pedagogische) visie van de school
• welke activiteiten plaatsvinden, wat het onderscheid in het handelen is ten opzichte van de vorige situatie of ten opzichte van andere scholen
• de bereikte resultaten (tot nu toe), vanuit verschillende belanghebbenden bezien (in ieder geval leerlingen, ouders en leraren)

Het gaat om beschrijving van al langer lopende initatieven, die op diverse manieren aansluiten op de gangbare, dagelijkse praktijk in de school. We zijn niet direct op zoek naar eenmalige, losstaande initiatieven, of naar aanpakken die nog sterk in ontwikkeling zijn en waarover nog geen eenduidige resultaten te bespreken zijn. Het gaat ons ook niet om het praktische ‘hoe’ van de implementatie of de uitvoering, maar meer om de wijze waarop met het initiatief het wezenskenmerk van het onderwijs van de school beter tot uitdrukking wordt gebracht.

Categorie ‘Verdieping’
Bijdragen in de categorie Verdieping hebben een omvang van 1500 tot 3000 woorden. Hier gaat het om fundamentele beschouwingen, gebaseerd op filosofische of wetenschapstheoretische inzichten. In de beschouwing worden zo mogelijk onderzoeksbronnen of praktijkvoorbeelden gebruikt, die al besproken worden op de Forum-website (of kunnen aanleiding geven een nieuwe bijdrage in die categorieën te schrijven).
In de vorm zijn het essay-achtige, persoonlijk getinte beschouwingen over het thema. Prikkelend, maar niet onnodig polemiserend. Nooit ‘ad hominem’. Eerder uitmondend in vragen dan in stellige antwoorden. Literatuurverwijzingen ook weer volgens APA, geen voetnoten.

U kunt uw bijdrage sturen naar: forum@nivoz.nl

Of naar de Forum-redacteuren
Hartger Wassink: h.wassink@nivoz.nl
Maartje Janssens: m.janssens@nivoz.nl