Actueel

Oratie Gert Biesta staat online: Tijd voor pedagogiek

Gert Biesta sprak op woensdag 11 april 2018 een inaugurele rede (oratie) uit in het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht. Het werk is onder de titel ‘Tijd voor pedagogiek – over…

Lees meer

Gert Biesta sprak op woensdag 11 april 2018 een inaugurele rede (oratie) uit in het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht. Het werk is onder de titel ‘Tijd voor pedagogiek – over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vormig ‘ hier in zijn volledigheid terug te lezen.

Pedagogiek, als het bewustzijn dat de praktijk van opvoeding en onderwijs
begeleidt, is de afgelopen decennia in de Nederlandse academische
context in de marge terechtgekomen. Volgens sommigen is de pedagogiek
ingehaald door ontwikkelingspsychologie en empirisch onderwijsonderzoek.
Anderen concluderen daaruit dat de pedagogiek achterhaald is en niet
langer een plaats kan claimen in het moderne wetenschapsbedrijf. Daarmee
zijn pedagogische vragen en bekommernissen echter nog niet verdwenen
uit de alledaagse opvoedings- en onderwijspraktijk. Sterker nog: als reactie
op een doorgeslagen cultuur van meten en afrekenen, klinkt de roep om
weer tijd te maken voor pedagogiek in het onderwijs sterker dan ooit. In zijn
oratie laat Gert Biesta zien waarin de unieke bijdrage van de pedagogiek als
een betrokken handelingswetenschap is gelegen. Ook maakt hij duidelijk
wat het vraagt om de pedagogische ‘paragraaf’ in onderwijs, opleiding en
vorming de aandacht te geven die het verdient.

Prof. dr. Gert Biesta is bijzonder hoogleraar voor de Pedagogische Dimensies van Onderwijs, Opleiding en Vorming aan de Universiteit voor Humanistiek namens het NIVOZ (het Nederlands instituut voor onderwijs en opvoedings zaken). Hij is Professor of Education in het Department of Education van Brunel University London en gasthoogleraar Pedagogiek aan NLA University College in Noorwegen. Gert Biesta is ‘associate editor’ van het tijdschrift Educational Theory en ‘co-editor’ van het British Educational Research Journal. Sinds 2015 is hij geassocieerd lid van de Onderwijsraad.

Achter deze link vindt u de inaugurele rede: Tijd voor pedagogiek – Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming.

 

 

Lees minder
Rob Martens neemt het roer over van Luc Stevens

Stichting NIVOZ krijgt nieuwe wetenschappelijk directeur Stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken) heeft in prof. dr. Rob Martens per 1 januari 2018 een nieuwe wetenschappelijk directeur gevonden. Martens (53), tevens…

Lees meer

Stichting NIVOZ krijgt nieuwe wetenschappelijk directeur

Stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken) heeft in prof. dr. Rob Martens per 1 januari 2018 een nieuwe wetenschappelijk directeur gevonden. Martens (53), tevens hoogleraar bij het Welten-instituut van de Open Universiteit, vult de ruimte in die wordt vrijgemaakt door prof.dr. Luc Stevens. Bijna vijftien jaar na oprichting van de stichting doet Stevens binnenkort een stap terug.

Luc Stevens (76) is de founding father van stichting NIVOZ dat in 2003 door hem werd opgericht na zijn emeritaat als hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. De pedagogische visie van Stevens is geïnspireerd door en heeft zich ontwikkeld tijdens zijn werk met kinderen met leer- en motivatieproblemen. Inmiddels hebben vele wetenschappers, leraren en schoolleiders bijgedragen aan de ontwikkeling van NIVOZ en haar missie: leraren en schoolleiders sterken in de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Daar behoort ook Rob Martens toe.

Volgens Rob Martens sluit hij zich aan bij een unieke stichting, die in deze complexe tijd misschien wel meer dan ooit zijn betekenis heeft. ‘Er ligt een serieuze taak om scholen en onderwijsprofessionals te helpen en te gidsen bij de grote uitdagingen en veranderingen waar we als samenleving voor staan en waarin het onderwijs een cruciale rol speelt. NIVOZ bekleedt als onafhankelijke vrijplaats een bijzondere positie in het gesprek over goed onderwijs.’

Samenwerking

In de praktijk van onderwijs en opvoeding is er een groeiende behoefte aan pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische theorie, zo constateert Rob Martens die zijn werkweek zal verdelen over het Welten-instituut en NIVOZ, maar vooral gelooft in de samenwerking. ‘De Open Universiteit heeft als wettelijke taak een bijdrage te leveren aan de innovatie van het (hoger) onderwijs. Dat sluit natuurlijk goed aan bij wat NIVOZ doet.’

Het Welten-instituut van de OU heeft specifiek als doel om onderwijsonderzoek te doen. Martens, die er vanaf 2014 hoogleraar en programmaleider is: ‘Er is in het denken van wetenschappelijk onderzoek sprake van verschuiving. We zien daarbij dat er steeds meer gestreefd wordt naar (wetenschappelijk) onderzoek dat aantoonbare maatschappelijke impact heeft, dat ‘gevaloriseerd’ kan worden. Deze nieuwe samenwerking met NIVOZ sluit heel goed aan op deze ontwikkeling. Zo’n samenwerking kan ook gestalte krijgen op het gebied van opleidingen. Immers, zowel het Welten-instituut als NIVOZ bieden opleidingen voor docenten.’

Over NIVOZ

NIVOZ richt zich in haar trajecten pedagogische tact en pedagogisch leiderschap (NIVOZ-opleidingen) vooral op de waartoe-vraag van onderwijs en op de persoon die de leraar of schoolleider is in relatie tot het pedagogisch handelen. Het gesprek wordt gevoerd op onderwijsavonden en Masterclasses (NIVOZ-podium) en door blogs en verhalen van leraren, schoolleiders en praktijkmensen met duiding vanuit theorie en onderzoek (NIVOZ-platform hetkind). Daarnaast wordt er studie en onderzoek gedaan naar legitimerende bronnen en praktijk vanuit de NIVOZ-denktank.

Tot slot heeft NIVOZ de leerstoel ‘Pedagogische dimensies voor onderwijs, opleiding en vorming op de Universiteit voor Humanistiek mogelijk gemaakt. Hoogleraar Gert Biesta – een vooraanstaand onderwijsdenker – bekleedt tot en met april 2021 deze leerstoel.

Inspiratie en legitimatie

Onder Stevens’ leiding is NIVOZ gegroeid naar een professionele, moderne organisatie, waarvoor meer dan 20 mensen structureel werk verrichten, met een missie die intussen door tienduizenden wordt herkend. Ook directeur Gabriëlle Taus weet dat ‘de stem van NIVOZ’ in onderwijsland wordt gewaardeerd, juist door de voortdurende verbinding – de inspiratie en legitimatie – tussen praktijk en theorie, en de fundamentelere vragen die worden gesteld. ‘Met Rob Martens in ons midden kunnen we die rol blijven spelen en is de continuïteit geborgd.’

Martens’ specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering.  Luc Stevens zal in de overdracht naar de nieuwe wetenschappelijk directeur een rol spelen en ook niet per direct zijn werkzaamheden stoppen, zo geeft Taus aan. ‘Luc Stevens blijft betrokken bij het NIVOZ en zal zich concentreren op een aantal projecten. In maart organiseren we een symposium en een speciale onderwijsavond om stil te staan bij zijn aftreden als directeur en de komst van Rob Martens.’

Rob Martens is ooit begonnen als onderwijspsycholoog aan de Radboud Universiteit en is ook werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden. Vanaf 2008 is hij verbonden aan de Open Universiteit in diverse functies. Hij zal formeel twee dagen per week aan NIVOZ verbonden zijn.

Contact

Vragen over dit persbericht kunt u stellen aan directeur Gabriëlle Taus, op telefoonnummer 0343-556750 of 06-53626620. Voor interviews met Rob Martens of Luc Stevens kunt u met Jetty van der Grift contact opnemen via info@nivoz.nl of 0343-556750.

Lees minder
Volwassenheid. Jaarprogramma NIVOZ 2017-2018

De pedagogische opdracht van het onderwijs staat steeds meer in de belangstelling. Zo wordt er recent veel gesproken over persoonsvorming, mede naar aanleiding van het advies van het platform Onderwijs2032 en ‘subjectificatie’,…

Lees meer

De pedagogische opdracht van het onderwijs staat steeds meer in de belangstelling. Zo wordt er recent veel gesproken over persoonsvorming, mede naar aanleiding van het advies van het platform Onderwijs2032 en ‘subjectificatie’, wat een van de drie doeldomeinen van onderwijs is, die Gert Biesta onderscheidt. Algemeen wordt onderkend, dat onderwijs een bredere functie heeft, dan het socialiseren en kwalificeren van leerlingen.
Als gevolg van deze belangstelling is er bij leraren en schoolleiders een toenemende behoefte aan houvast voor de pedagogische oriëntatie. Waartoe zou die persoonsvorming, die subjectificatie moeten leiden? Hier kan het begrip ‘volwassenheid’ behulpzaam zijn. Het komend jaar willen we bij NIVOZ daarom vanuit verschillende disciplines dat begrip verkennen. Dat doen we onder meer door het organiseren van onderwijsavonden, masterclasses, en publicaties, die ingebed worden in de verschillende deelthema’s.

Volwassenheid wordt door Gert Biesta nader omschreven als het onderscheid weten tussen wat vanuit individueel perspectief ‘gewenst’ is en wat in het algemeen ‘wenselijk’ zou zijn. Het leren maken van dat onderscheid is een groeiproces, dat misschien wel een leven lang duurt. Die groei gaat niet vanzelf: leerlingen, kinderen, en ook wie de volwassen leeftijd al hebben bereikt, hebben hierin begeleiding nodig, een kader dat gesteld wordt door anderen, die zich voor hun vorming verantwoordelijk voelen.
Actuele en dringende maatschappelijke kwesties, in Nederland en daarbuiten, benadrukken de noodzaak van vorming in het maken van het onderscheid tussen ‘gewenst’ en ‘wenselijk’. We hebben te maken met een matig functionerend politiek systeem, onmacht om uitputting van hulpbronnen te voorkomen, de uitwassen van consumentisme en een toenemende ongelijkheid tussen mensen.
Nu zijn vorming en onderwijs niet de enige manieren om deze problemen op te lossen. Maar wel is noodzakelijk, dat we onderkennen dat onderwijs en maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die verbinding bestaat niet alleen in de zin, dat het onderwijs leerlingen voorbereidt op de maatschappij. De maatschappij vormt ook de manier waarop wij waarderen wat we belangrijk vinden in onderwijs, en daarmee hoe scholen eruit zien en hoe leraren en schoolleiders er werken met hun leerlingen.

De pedagogische opdracht van het onderwijs vraagt dat leraren, schoolleiders en opvoeders in het algemeen zich beraden op bovenstaande problemen. Met andere woorden: zelf hun volwassenheid ontwikkelen en tonen, om in de complexe interactie tussen onderwijs en samenleving steeds te kunnen bepalen wat ‘het goede’ is om te doen: wat wenselijk is, in plaats van gewenst.

Bij volwassenheid en onderwijs denken we allereerst aan de vraag, hoe leerlingen volwassenen worden, en wat daarbij de rol van leraren en opvoeders is. Maar we willen ook andere aspecten van volwassenheid verkennen.
Bijvoorbeeld de vraag wat een ‘volwassen’, ofwel meer genuanceerd en doordacht idee, van de rol van onderwijs bij het oplossen van maatschappelijke problemen zou kunnen zijn. Wat verwachten we als maatschappij van leraren, van schoolleiders, en is het ‘wenselijk’ wat dan ‘gewenst’ wordt?
En we stellen ons bijvoorbeeld ook de vraag wat een ‘volwassen’ opvatting van de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs is, waar leraren en schoolleiders dagelijks invulling aan geven. ‘Volwassenheid’ duidt hier op de onderkenning van het belang dat leraren ruimte hebben hun eigen keuzes te maken en te onderbouwen. En dat deze vrijheid leraren verantwoordelijk en daarmee kwetsbaar maakt.

Kortom, we willen het begrip ‘volwassenheid’ gebruiken, om recht te doen aan het complexe, morele en emancipatoire karakter van onderwijs. Voor de vraag, wat het bredere doel van het onderwijs is, bestaat geen eenduidig antwoord. Het vraagt van alle betrokkenen om bezinning op persoonlijke waarden en een open houding naar die van anderen. Dat is geen voor de hand liggend proces.

In de verkenning nemen de bekende NIVOZ pijlers ‘verbondenheid en verantwoordelijkheid’ een belangrijke plek in. Als we het over verbondenheid hebben, dan hebben we het over de ervaring dat we geen losse individuen zijn die zich verhouden tot de wereld ‘tegenover’ hen, maar dat we daarentegen in verbinding (kunnen) staan met onszelf, de ander, en het andere. En vanuit het idee van die verbondenheid, gaan we er vanuit dat dit een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt, om die verbinding in stand te houden. De ervaring van verbondenheid, en het invulling geven aan de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat, vragen naar ons idee om een volwassen houding.

We hebben het begrip ‘volwassenheid’ uitgewerkt aan de hand van zeven hieraan te onderscheiden deelthema’s die met elkaar de inhoud van het NIVOZ programma 2017-2018 kunnen vormen. Die zeven deelthema’s worden hieronder toegelicht, en de bijbehorende onderwijsavonden en masterclasses benoemd.

Deelthema 1: het spirituele perspectief
We beginnen met het spirituele perspectief, dat wellicht het meest omvattend is. Volwassenheid betekent hier het ontwikkelen van een wereldbeschouwing, een perspectief op de bedoeling van ons bestaan, vanuit de ervaring van een diepgaande verbondenheid met anderen en het andere, met het geheel. Dit brengt zowel een besef van grenzen aan onze verlangens en idealen mee, als van verantwoordelijkheid voor de instandhouding ervan. Je zou bij ‘volwassenheid’ in deze context kunnen denken aan houdingen van ontvankelijkheid, aandachtigheid, compassie, wijsheid, en aan de aanvaarding van tragiek en paradoxen in het menselijk bestaan.

Onderwijsavond 6 september: Désanne van Brederode – meer informatie

Masterclass september: Suzanne Niemeijer – meer informatie volgt

Deelthema 2: het democratisch perspectief
Bij dit deelthema gaat het om de grote waarden van een democratische samenleving, zoals: vrijheid, gelijkheid, pluraliteit, en engagement. Een democratie is levend, kwetsbaar en vraagt voortdurend om kritische reflectie. Dat vraagt weer oordeelsvermogen. Volwassenheid betreft hier zowel de socialisatie in een bepaald systeem, als het ontwikkelen van een kritisch oordeel om zelfstandig verantwoordelijkheid te kunnen nemen, daar waar ‘het systeem’ tekortschiet. In hoeverre is hier ruimte voor binnen het onderwijs, en wat staat ons, met betrekking tot deze paradox, te doen in onze verhouding tot onze kinderen en leerlingen?

Onderwijsavond 5 oktober: Iliass el Hadioui – meer informatie

Masterclass oktober: Eva Klooster – meer informatie volgt

Deelthema 3: het maatschappelijk perspectief
In dit deelthema gaat het om de veronderstelling, dat volwassenheid betekent dat we onze maatschappelijke en culturele context kennen. Dat we weten waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Belangrijke waardenoriëntaties, zoals kerken, vakbonden of politieke partijen, zijn verdwenen of sterk in verandering. Er is sprake van individualisering, mede mogelijk gemaakt door een sterk toegenomen welvaart. Er zijn geen verplichtende verbanden meer en bovendien is onze samenleving cultureel sterk divers geworden. Is er nog een gezamenlijke grond? Volwassenheid gaat hier over de mate waarin we in staat zijn gezamenlijke oriëntaties te ontwikkelen en opnieuw verbinding te creëren.

Onderwijsavond 15 november: Hans Boutellier – meer informatie

Masterclasses november:

  • Eddie Denessen – meer informatie volgt
  • Rob Martens & Synergieschool – meer informatie

Boekevent december: René Kneyber & Wouter Pols over de nieuwe uitgave van Mollenhauer’s Vergeten Samenhang: over cultuur en opvoeding – meer informatie volgt

Deelthema 4: het filosofisch-ethisch perspectief
Bij dit deelthema gaat het om volwassenheid als ethisch begrip. De vraag: “Opvoeden, waartoe?” gaat terug op klassieke filosofische en ethische vraagstukken. Wat is ‘het goede’? Wanneer is een leven geslaagd? Welke waarden zijn belangrijk? Voor het onderwijs en het door ons gekozen jaarthema wordt dan een belangrijke vraag: wanneer kunnen we volwassenheid ‘goed’ noemen, in morele zin? En wat betekent dat voor de rol en verantwoordelijkheid van opvoeders, leraren en leerlingen?

Onderwijsavond 11 januari: Joep Dohmen – meer informatie

Masterclass januari: Wouter Sanderse – meer informatie

Masterclass februari: Daan Roovers – meer informatie

Deelthema 5: het psychologisch perspectief
Bij dit deelthema gaat het om volwassenheid als psychologische ontwikkeling. Hoe definiëren de gangbare psychologische opvattingen en inzichten ‘volwassenheid’? En welke condities worden herkend als van belang voor een voorspoedige ontwikkeling daarvan? Wat betekenen individuele verschillen in de gang naar volwassenheid voor de kansen op zaken als geluk, succes en voorspoed in het leven?

Deze vragen laten ook zien waar het schuurt tussen de empirische psychologie en de pedagogiek en geesteswetenschappelijke disciplines. De empirische psychologie tracht zich te richten op de feitelijke, waarneembare werkelijkheid en mijdt normatieve uitspraken. Maar wat zijn ‘feiten’ in menselijke ontwikkeling, en hoe verhouden die zich tot wat we wenselijk zouden vinden? Hoe kunnen psychologie, pedagogiek en geesteswetenschappen elkaar van dienst zijn?

Onderwijsavond 7 maart: Jan Derksen – meer informatie

Masterclass maart: Jan Bransen – meer informatie volgt

Deelthema 6: het domein curriculum
In dit deelthema gaat het om de vraag of en hoe ‘volwassenheid’ onderwezen kan worden en welke consequenties dit heeft voor het curriculum. Om begeleid te worden naar volwassenheid is meer nodig dan het verwerven van feitelijke kennis. Immers, volwassenheid gaat over je op een wenselijke manier staande kunnen houden in een complexe samenleving, en dat leer je niet enkel uit een boekje. De school zal dan een vrijplaats, een oefenplaats moeten zijn, waar kinderen kunnen ontmoeten, ontdekken, exploreren, fouten maken. Dat vraagt om een paradoxaal proces van ‘onderbreken’: aanbieden en laten uitzoeken, sturen en loslaten, aanmoedigen en stilzetten. Zo zal het in het ‘echte’ leven ook voortdurend gaan. Dit vraagt reflectie op het verborgen curriculum: de omgang van leraren met leerlingen, en van leraren (en schoolleiders) met elkaar, ofwel het schoolethos.

Onderwijsavond 12 april: Arjen Wals – meer informatie

Masterclasses april:

  • Dick van de Wateren & Merel Boon – meer informatie
  • Maarten Stuifbergen & Basisschool De kleine wereld – meer informatie volgt

Deelthema 7: het perspectief van de opvoeding tot volwassenheid
In dit deelthema brengen we de verschillende perspectieven op volwassenheid bij elkaar. Deze sessie zou uitzicht moeten geven op het idee van opvoeding tot volwassenheid, doordat we oriëntaties aanbieden voor het gesprek over (persoons)vorming ofwel subjectificatie. Immers, volwassenheid heeft alles te maken met hoe je je als persoon verhoudt tot jezelf en de wereld om je heen.

Onderwijsavond 6 juni: Gert Biesta & Luc Stevens – meer informatie

Masterclass juni: wordt nog bekend gemaakt

Lees minder
Overzicht: Pedagogisch tact en de scholen in het land

Ook in deze jaargang (2016-2017) zullen docenten van NIVOZ door het hele land actief zijn om leraren en schoolleiders te begeleiden in het traject pedagogische tact en leiderschap. Vanaf 2008 gebeurt dit…

Lees meer

Ook in deze jaargang (2016-2017) zullen docenten van NIVOZ door het hele land actief zijn om leraren en schoolleiders te begeleiden in het traject pedagogische tact en leiderschap. Vanaf 2008 gebeurt dit al, zowel in open trajecten (individuele deelname) als binnen scholen, dan wel onder de verantwoordelijkheid van overkoepelende stichtingen en schoolbesturen.

In de loop der jaren hebben meer dan 3000 onderwijskrachten hun persoonlijke ontwikkeling langs de NIVOZ-trajecten opgepakt, deze groep is zodoende vertrouwd geraakt met het begrip en de praktijk van tactvol handelen. Het betreft onderwijs over de volle breedte, dat wil zeggen: primair onderwijs (PO), voortgzet onderwijs (VO), praktijkonderwijs en beroepsonderwijs (mbo en hbo).

In onderstaand overzicht bieden we een overzicht van alle plekken en scholen waar NIVOZ-docenten actief zijn, of zijn geweest. We hebben de scholen (PO, VO, HBO, MBO, Universitair of anders) gebundeld op een landkaart. Achter het vlaggetje vindt u een aantal gegevens.

Rood = VO
Groen = PO
Geel = HBO
Blauw = MBO
Grijs = Overig

Lees minder
Met Edith Hooge heeft NIVOZ haar voorzitter gevonden voor de toekomst

Prof. dr. Edith Hooge is met ingang van 15 juli 2016 voorzitter geworden van het bestuur van NIVOZ. Het is een van de belangrijke wijzigingen die het Nederlands Instituut voor Onderwijs en…

Lees meer

Prof. dr. Edith Hooge is met ingang van 15 juli 2016 voorzitter geworden van het bestuur van NIVOZ. Het is een van de belangrijke wijzigingen die het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken heeft doorgevoerd met het oog op de toekomst en de rol die het wil blijven vervullen als pedagogisch instituut. Stichting NIVOZ is een onafhankelijke, groeiende organisatie die leraren, docenten, schoolleiders, ouders en andere betrokkenen  sterkt in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.

edith WYwYjMtNDc2YS05YWEwLTQyNjA5Y2JmN2ZmNg (1)Edith Hooge (1967) is vice-decaan en hoogleraar bij TIAS School for Business and Society en bekleedt de leerstoel ‘Boards and Governance in Education’. Zij studeerde onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in 1998 aan dezelfde universiteit. Met Edith Hooge heeft NIVOZ een autonoom denker, met een pedagogisch hart, in haar midden. Ze biedt niet alleen een inspirerende kijk op bestuurlijke ontwikkeling, maar ook op leiderschap en verantwoordelijkheden in de gemeenschap die het onderwijs te allen tijde is.

Eerder dit jaar maakte NIVOZ de leerstoel ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’ op de Universiteit van Humanistiek mogelijk, waarop hoogleraar Gert Biesta plaats heeft genomen. Een eerdere verandering was de benoeming van Gabrielle Taus tot nieuwe directeur, naast oprichter en emeritus-hoogleraar Luc Stevens. Naast Edith Hooge bestaat het NIVOZ-bestuur thans uit Janneke Stam, Ton Duif en Jozef Kok. NIVOZ heeft een twintigtal werknemers. Daarnaast zijn er tientallen mensen direct betrokken en honderden indirect verbonden aan een groot aantal activiteiten die sinds 2004 worden ontplooid. Publicaties worden inmiddels door duizenden dagelijks gevolgd.

NIVOZ hanteert als uitgangspunt dat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de samenleving kan staan. De ontwikkelingen die zich in de wereld voordoen, de grote onzekerheid die mensen ervaren, versterken de vraag hoe wij onze jonge mensen toerusten om met deze onzekerheden om te gaan. Onderwijs levert hieraan een essentiële bijdrage. Het is zijn maatschappelijke taak.

NIVOZ richt zich op de mensen die het doen. Op leraren, schoolleiders, maar ook ouders die elke dag aan het werk zijn met hun pedagogische opdracht, om hen te sterken en bij te dragen aan hun emancipatie. Op onderwijzers en opvoeders die recht en gezag kunnen ontlenen aan bewuste, missie- en visie-gebonden keuzes, die tegelijk als oriëntatie dienen voor het pedagogisch handelen.  We ontplooien daartoe een groot aantal activiteiten, die we in drie pijlers hebben ondergebracht: het wetenschappelijk NIVOZ-forum, het platform hetkind.org en de Opleidingen (Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap).

Voor meer informatie:
NIVOZ, De Horst 1, 3971 KR Driebergen
Directie Gabrielle Taus/Luc Stevens: 0343-556750
Nummer Edith Hooge: 013-4668676

Edith Hooge heeft een groot aantal publicaties achter haar naam staan. In 2015 verzorgde zij een van de Onderwijsavonden van NIVOZ. Hier vindt u een samenvatting van deze lezing.
Ook schreef zij voor het NIVOZ-forum het artikel ‘Onderwijs als verbindingspunt van gemeenschapsvorming’. In 2014 schreef zij voor jaarlijkse ‘de dag van het onderwijsbestuur’ van het Ministerie van OCW het essay  ‘Hoge verwachtingen, vrije uitvoering, stevige sturing’. Over haar oratie uit 2013 schreef Hartger Wassink (NIVOZ-forum) een artikel voor MESO-magazine: ‘Pleidooi voor een andere autonomie’.

 

Lees minder
Reeks van drie masterclasses langs thema ‘Pedagogiek en opleiden’

Welke ruimte krijgen pedagogische vragen in de opleidingen van leraren, hoe krijgen ze deze ruimte en hoe worden de vragen verwoord? In een reeks van drie masterclasses (door Gert Biesta, Geert Kelchtermans…

Lees meer

Welke ruimte krijgen pedagogische vragen in de opleidingen van leraren, hoe krijgen ze deze ruimte en hoe worden de vragen verwoord? In een reeks van drie masterclasses (door Gert Biesta, Geert Kelchtermans en Luc Stevens) vraagt NIVOZ aandacht voor het thema ‘pedagogiek en opleiden’. Op 8 september, 30 september en 12 oktober zal een groep leraren-opleiders en lectoren zich—op uitnodiging—rond dit thema verzamelen.

Leraren opleiden is werken aan ontwikkeling en opvoeding van jonge mensen. Leraren zijn met hoofd, hart en handen bij hun werk betrokken. Dat werk is dus gebonden aan een mens- en wereldbeeld, en dus aan (waardengebonden) overtuigingen. Hier nemen zij de belangrijke beslissingen en wordt de kleur van het werk aan ontleent. Daarom dient een opleiding als eerste haar mens- en wereldbeeld te verantwoorden en wordt de missie en visies geformuleerd. Hier wordt verwoord welke leraar zij wil vormen en wat daarin pedagogische verantwoordelijkheid betekent.

Welke ruimte krijgen pedagogische vragen in de opleidingen van leraren, hoe krijgen ze deze ruimte en hoe worden de vragen verwoord?

Want de vragen blijven, dus ook de pedagogiek die zich tot de realiteit van die vragen verhoudt en die aan realiteit woorden geeft. In welke taal of talen spreekt die pedagogiek eventueel? Wat is haar grammatica en wat is haar vocabulaire?

Hoe slagen studenten er in om al vroeg hun schoolwereld als een pedagogische werkelijkheid te ervaren en te verwoorden en hun relatie met hun leerlingen van daaruit inhoud en vorm te geven?

8 september
Gert Biesta (o.a. NIVOZ-leerstoel Pedagogosche dimensies aan de Universiteit voor Humanistiek) zal de pedagogiek als betrokken handelingswetenschap in opleidingsperspectief uitwerken (grammatica en vocabulaire).

30 september
Geert Kelchtermans (o.a. Katholieke Universiteit Leuven) zal zich concentreren op de leraar als zijn eigen instrument, zijn kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid.

12 oktober
Luc Stevens (o.a. NIVOZ en Open Universiteit) zal ‘de ware aard’ van opleiden in beeld brengen aan de hand van ervaring en onderzoek in het kader van de trajecten pedagogische tact en pedagogisch leiderschap, zoals deze door het NIVOZ worden aangeboden.

Deze masterclasses worden vormgegeven vanuit krachtige praktijkverhalen. Deelnemers bereiden zich voor door onder meer een eigen (kort) verhaal op te schrijven en te delen.

Voor deze serie masterclasses is geen open inschrijving mogelijk. Mogelijke deelnemers worden door ons op uitnodiging benaderd. Tegen de achtergrond van dit initiatief is er een werkgroep gestart Pedagogiek en Opleiden. Publicaties vanuit die werkgroep vindt u na de zomervakantie.

Lees minder
Nieuw: Verdiepingstraject PT/PL, een vervolg op Pedagogische tact of leiderschap

Er is door NIVOZ een nieuw traject ontwikkeld, een vervolg op Pedagogische tact of leiderschap. Wellicht is er ook bij jou vraag naar verdieping of continuïteit, bij jezelf of binnen het team…

Lees meer

Er is door NIVOZ een nieuw traject ontwikkeld, een vervolg op Pedagogische tact of leiderschap. Wellicht is er ook bij jou vraag naar verdieping of continuïteit, bij jezelf of binnen het team waarmee je een eerder traject hebt gevolgd.

Verdieping

Het Verdiepingstraject PT/PL – zoals we dat noemen – draait om het aanvaarden en realiseren van een bredere en diepere verantwoordelijkheid om in onderwijspraktijk ‘het goede te doen’. In de ogen van de leerling, maar óók vanuit het bredere perspectief van de school waarvan je deel uitmaakt, van de samenleving en de wereld.

Vanaf 4 oktober start er een open, individueel traject in Driebergen van zes (maandelijkse) bijeenkomsten. Lees meer over het traject op deze pagina.  Voor alle vragen over het verdiepingstraject PT/PL  kunt u contact zoeken met Suzanne Niemeijer, s.niemeijer@nivoz.nl of 06-24570832.

Tact

Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden om als individueel docent mee te doen aan een open traject Pedagogische tact. Misschien dat u collega’s of vrienden wilt vertellen wat het u heeft gebracht. We starten op 29 september, ook in Driebergen.

Tot slot maken we via deze mail ook van de gelegenheid gebruik om op de nieuwe serie Onderwijsavonden te wijzen die al op 7 september – kort na de zomervakantie – start. Net als de voorgaande jaren wordt er in Driebergen zeven keer een lezing verzorgd waarmee we het gesprek over goed onderwijs voeden, vanuit waarden en vertrekpunten die ook in onze trajecten naar voren komen. Een bezoek aan een of meer avonden is een prima manier om als leraar/schoolleider zelf eigenaar te blijven, en met een team docenten continuïteit te bieden aan ontwikkeling. Zie voor programma, data en prijzen ook deze link. Er is groepskorting mogelijk.

Hartelijke groet,
Namens alle tact- en leiderschapsdocenten.

Lees minder
Extra Onderwijsavond met Harry Kunneman in nieuwe serie in Driebergen. Bestel uw kaarten!

Harry Kunneman is als achtste spreker toegevoegd aan de reeks Onderwijsavonden in Driebergen. Passe-partoutkaarthouders krijgen daarmee een extra avond in het (komende) schooljaar 2016-2017 erbij. Theater Maitland op landgoed De Horst is…

Lees meer

Harry Kunneman is als achtste spreker toegevoegd aan de reeks Onderwijsavonden in Driebergen. Passe-partoutkaarthouders krijgen daarmee een extra avond in het (komende) schooljaar 2016-2017 erbij. Theater Maitland op landgoed De Horst is niet zelden met 300 onderwijsbetrokkenen uitverkocht. Om teleurstelling te voorkomen raden we u aan de kaarten tevoren te bestellen.

harryDe reeks lezingen in Driebergen heeft de voorbije jaren een flinke reputatie opgebouwd. Een avond in Maitland is een ideale gelegenheid geworden om zelf, met collega’s of met uw schoolteam structureel het goede gesprek over onderwijs voort te zetten. Al op woensdag 7 september – dus kort na de zomervakantie – trappen we met een nieuwe serie af. Dan zal Gert Biesta – die per 1 april de leerstoel Pedagogische dimensies bij de UvH bekleedt – het podium betreden.

Kunneman staat op zijn beurt aan het einde van de serie geprogrammeerd, op 7 juni 2017. Hij is hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, in het bijzonder theorie en praktijk van normatieve professionalisering. Zijn werk wordt alom gerespecteerd.

In de voorbije vijf schooljaren heeft het NIVOZ een flink aantal sprekers van naam en faam ontvangen. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding, vanuit pedagogische oriëntaties. In de komende serie duiken er – naast vertrouwde gezichten als Biesta, Kunneman (7 juni 2017) en Geert Kelchtermans (29 september 2016), die eerder in Maitland spraken – verrassende gezichten op. Sihame El Kaouakibi is bijvoorbeeld een Belgische jongerenactiviste van Marokkaanse origine. Haar naam en faam bouwde ze op als oprichter en directeur van het stadsproject Let’s go urban. Ze komt voor in de lijst van ’30 sterke vrouwen die de wereld veranderden’ volgens het Belgische blad Knack. Eind december 2013 verscheen haar boek Believe: Waarom iedereen zegt maar Nivoz-_DSC7552-FINALniemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn. El Kaouakibi – die op woensdag 9 november in Maitland zal zijn – studeerde na de lerarenopleiding  af als onderwijskundige aan de Vrije Universiteit Brussel.

In december sluiten we dit kalenderjaar 2016 af met een speciale Onderwijsavond, verzorgd door tact-docenten, schoolleiders die met good practices uit het onderwijsveld en aansluitend een gesprek en vragen om de ware aard van leren, opleiden, onderzoek op tafel te krijgen. Sietske Waslander, Christa Anbeek en Jessica Mesman staan vervolgens als spreker na de jaarwisseling geboekt.

We denken dat er andermaal voldoende stof is om uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s, en van de school) van nieuwe input te voorzien.


Kaarten en passe-partout

U kunt nu al kaarten bestellen, los of als passe-partout. Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De acht avonden vinden opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en ook de entreeprijs is 32,50 euro. Een passe-partoutkaart kost 195 euro.  Wie een passe-partoutkaart aanschaft en tenminste vijf Onderwijsavonden aanwezig is, krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

ONDERWIJSAVONDEN 2016-2017

Woensdag 7 september: Gert Biesta
Hoogleraar NIVOZ-leerstoel Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit van Humanistiek.

Donderdag 29 september: Geert Kelchtermans
Hoogleraar Onderwijsbeleid en -vernieuwing en Lerarenopleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven.

sihameWoensdag 9 november: Sihame El Kaouakibi
Belgische jongerenactiviste van Marokkaanse origine. Oprichter en directeur van het stadsproject Let’s go urban. Ze komt voor in de lijst van ’30 sterke vrouwen die de wereld veranderden’ volgens het Belgische blad Knack.

Woensdag 7 december:  Thema-avond: Waarom kan het wel? Voorbeelden uit de praktijk.

Donderdag 19 januari: Jessica Mesman
Associate Dean of Education, Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Science and Technology Studies aan de Universiteit van Maastricht.

Woensdag 10 mei: Arnold Jonk
Plaatsvervangend Inspecteur-Generaal – Onderwijsinspectie.

Woensdag 19 april: Christa Anbeek
Hoogleraar Remonstrants Seminarium Amsterdam, en universitair hoofddocent Existentiële en levensbeschouwelijke reflectievaardigheden aan Universiteit voor Humanistiek.

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering

Lees minder
Lezing Freek de Jonge, ook deels op video: ‘Ik = de ander = ik’

Geert Bors klom daags na de NIVOZ-lezing van Freek de Jonge – op 8 december jl – in de pen om een eerste indruk te geven. ‘Aandacht: adem voor de geest’, onder…

Lees meer

Geert Bors klom daags na de NIVOZ-lezing van Freek de Jonge – op 8 december jl – in de pen om een eerste indruk te geven. ‘Aandacht: adem voor de geest’, onder die titel leverde de cabaretier en tijdsredenaar zijn bijdrage aan het onderwijsveld en deelde hij zijn gedachten – vaak in verhalen en gedichten gestoken – over de betekenis die ‘onderwijs’ in de ontwikkeling van mensen en ‘zingeving’ zou kunnen hebben.

image1 Freek de Jonge was de vijfde spreker die op uitnodiging van het NIVOZ zijn bijdrage leverde. De NIVOZ-lezing werd eerder verzorgd door Herman Wijffels (2006), Hans Adriaansen (2008), Tex Gunning (2011) en Mart de Kruif (2012) gingen hem voor.

Achter deze link vindt u het artikel van Geert.

Inmiddels zijn er ook vier videofragmenten vrijgegeven van deze NIVOZ-lezing, van elk 6-8 minuten. Freek de Jonge bouwde zijn lezing op langs drie begrippen: vertrouwen, discipline en concentratie, die hij op zichzelf staand, maar vooral samen van grote betekenis acht bij mens-wording, ontwikkeling en opvoeding.

Klik hier

Heeft u zelf een reflectie op de NIVOZ-lezing, mail dan naar de redactie van hetkind: redactie@hetkind.org

 

 

Lees minder
Magazine #3 , als dank voor collega’s of ter inspiratie voor nieuw jaar

Via het onderwijsplatform HETKIND tracht NIVOZ het gesprek op gang te houden over (pedagogisch) goed onderwijs. Online verschijnen er dagelijks verhalen en artikelen, ter inspiratie, legitimatie en verbinding. En twee keer per…

Lees meer

Via het onderwijsplatform HETKIND tracht NIVOZ het gesprek op gang te houden over (pedagogisch) goed onderwijs. Online verschijnen er dagelijks verhalen en artikelen, ter inspiratie, legitimatie en verbinding. En twee keer per jaar is er een fraai magazine dat wordt uitgegeven.

cover kind magazine nr 3 v16Op 7 december a.s. rolt er weer een nieuw magazine van de drukpers. De derde uitgave draagt het thema ‘VERTROUWEN, in onderwijs en opvoeding’. Cabaretier en tijdsredenaar Freek de Jonge opent deze gloednieuwe editie. U kunt het blad al bestellen – per 5 exemplaren (of een veelvoud ervan) – zodat het in elk geval ruim vóór de kerst op uw deurmat valt. Of op uw school geleverd wordt, als dank naar uw collega’s voor het afgelopen kalenderjaar, of ter inspiratie voor het nieuwe jaar.

Het themanummer ‘Vertrouwen’ verschijnt in een oplage van 4000 stuks als derde in de reeks, na Passend Onderwijs– Niemand buitengesloten (najaar 2014) en Ik wens je de wereld – mens, maatschappij en onderwijs (voorjaar 2015). Beide themanummers vonden gretig aftrek bij scholen, schoolleiders, leraren, ouders en andere onderwijsbetrokkenen.

Over het thema vertrouwen zegt Freek de Jonge onder andere:

‘Vertrouwen is een zelf-herstellend vermogen. Maar om tot herstel, tot helen, in staat te zijn, moet je reservoir aan vertrouwen behoorlijk groot zijn. Als je de ervaring van een vluchteling in Nederland hebt en er komt een horde mensen op je tijdelijke opvang afstormen, dan is het moeilijker om je weerbaarheid en je vertrouwen aan te spreken.’

‘Vertrouwen heeft een brede basis nodig, waaraan je moet je werken, altijd. Wil je de waarde ervan overbrengen als leraar, dan zul je het zelf in de praktijk moeten brengen. Dan zul je jezelf moeten kennen. Je zult een eerlijk zelfvertrouwen moeten uitstralen en vertrouwen moeten geven. En het is belangrijk te zoeken naar mogelijkheden binnen de leerstof en wat er op school gebeurt, om het belang van vertrouwen telkens weer te benadrukken en te herhalen.’

De verhalen in dit derde magazine (64 pagina’s en rijk geïllustreerd) laten zien dat ‘vertrouwen hebben en geven’ voorwaardelijk is voor ontwikkeling, maar nooit eenvoudig. Het is iets van jou in relatie tot een ander, een samenleving. Dat vergt soms stevige inspanning, tegen vooringenomenheden in. Redacteuren van hetkind trokken het land in om praktijkvoorbeelden op te tekenen. Daarnaast biedt ook dit magazine onderbouwing via wetenschappelijke achtergrondverhalen. Voor wie het platform nog niet kent, is dit een mooie kennismaking. En een aanzet om eigen verhalen te schrijven, te delen en andere onderwijsbetrokkenen te ontmoeten.

Bestelinformatie

  • U kunt nu bestellen! Bestellingen worden op 8 december 2015 verwerkt. Dat betekent dat u de exemplaren daags erna in huis kunt hebben.
  • Het magazine is in veelvoud (per 5 of 10 exemplaren) te bestellen. Voor vijf nummers betaalt u 9 euro, voor tien nummers 15 euro, exclusief verzendkosten). Een veelvoud – voor uw school of organisatie – is ook mogelijk.
  • Voor grote aantallen kunt u ook terecht bij NIVOZ, initiatiefnemer van hetkind.org , via info@nivoz.nl
  • Een gratis exemplaar is er voor alle bezoekers van de Onderwijsavonden in Driebergen, te beginnen op 20 januari 2016 bij Vincent Bijlo (zie www.hetkind.org) bij trajecten en lezingen van het NIVOZ.

Een aantal reacties op voorgaande nummers:

Gert Biesta:
Nummer 2 van Magazine @hetkind in de bus: ‘Ik wens je de wereld’. Mooie inhoud en fantastische fotografie!

Het Educatie Bureau:
@hetkind Wat een fijn tijdschrift! Geniet er al een paar dagen van.

Claire Boonstra:
Kreeg een werkelijk prachtig magazine thuisgestuurd van @hetkind. Geweldige artikelen, enorme aanrader. Lezen!

Suzan Baldinger:
@hetkind. Gefeliciteerd! Prachtig magazine over ‘t mooiste vak dat er is!

Arjan Moree:
Magazine @hetkind verder verspreid: topcollega, iemand die ik minder ken en eentje voor de perskamer. Levert hopelijk gesprek op!

De Bonckert:
Onze leraren ontvangen deze week allemaal het magazine van @hetkind. Een aanmoediging om de goede dingen te doen.

Hanna Drenth:
@hetkind Prachtig interview ‘Hier kan ik het verschil maken’. Onderwijs (en veel meer dan dat) op Rotterdam Zuid.

Beate Letschert:
Es ist das Beste, was ich bisher zum Thema ‘Erziehungund Unterricht’ in einer Zeitschrift gelesen habe.

PLATFORM HETKIND

Het platform hetkind biedt inspiratie, legitimatie en verbinding op weg naar een goede onderwijs- en opvoedpraktijk. Inmiddels heeft hetkind online meer dan 25.000 volgers, van wie een behoorlijk aantal ook zelf artikelen en columns schrijven en delen via hetkind.org en elkaar onder meer treft op Onderwijsavonden in Driebergen en/of op conferenties , symposia door heel Nederland.

 

Lees minder